Právní údaje

1. Prezentace na webu.

V souladu s článkem 6 zákona č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 o důvěře v digitální ekonomice jsou uživatelé webových stránek www.icpf.groupe-baret.com informováni o totožnosti jednotlivých účastníků zajišťujících její realizaci a sledování:

Majitel: ICPF – n° de Siret : 41243129800014 – 68 Quai du Commerce, 71600 PARAY-LE-MONIAL, France

Návrh a realizace: agentura Graphik Impact

Webové stránky: www.graphik-impact.com

E-mail: contact@graphik-impact.com

Editor: M. Boris MOUSSU – baret-andre@wanadoo.fr

Webový hosting: OVH – 2 RUE KELLERMANN BP 99985 59100 ROUBAIX FRANCE

2. Podmínky přístupu na webové stránky a používání nabízených služeb.

Vstupem na stránky www.icpf.groupe-baret.com vyjadřuje uživatel souhlas s obecnými podmínkami popsanými níže. Tyto podmínky používání mohou být kdykoli změněny, uživatelům webu  www.icpf.groupe-baret.com se doporučuje je pravidelně kontrolovat.

Stránky jsou za normálních okolností pro uživatele volně přístupné. Firma ICPF však může rozhodnout o přerušení přístupu z důvodu technické údržby; o termínu přerušení budou uživatelé předem informováni.

Stránky www.icpf.groupe-baret.com jsou společností ICPF pravidelně aktualizovány. Stejně tak mohou být kdykoli změněny právní podmínky používání, přičemž tyto zůstávají závazné. Uživatelé by se tedy měli co nejčastěji informovat o jejich platném tvaru.

3. Popis poskytovaných služeb.

Účelem stránek  www.icpf.groupe-baret.com  je poskytnout informace o všech aktivitách společnosti.

Společnost ICPF se snaží na svém webu  www.icpf.groupe-baret.com poskytovat co nejpřesnější informace. Není ale zodpovědná za opomenutí, nepřesnosti a nedostatky v aktualizaci, ať už je způsobila sama nebo vznikly vinou třetích stran, které tyto informace poskytují.

Veškeré informace uvedené na stránkách  www.icpf.groupe-baret.com jsou pouze orientační a mohou se měnit. Údaje uvedené na stránkách www.icpf.groupe-baret.com rovněž nejsou vyčerpávající. Jejich platnost podléhá změnám od zápisu na webové stránky.

4. Smluvní omezení týkající se technických údajů.

Stránka používá technologii JavaScript.
Webové stránky nemohou nést odpovědnost za škody související s používáním těchto stránek. Uživatel webu se zavazuje vstupovat na stránky s využitím nejmodernějších zařízení, které neobsahují viry a přes aktualizované prohlížeče poslední generace.

5. Duševní vlastnictví a padělání.

ICPF vlastní práva k duševnímu vlastnictví nebo má práva k použití všechny položek uvedených na svém webu, zejména textů, obrázků, grafiky, log, ikon, zvuků a software.

Jakákoliv reprodukce, modifikace, publikace, adaptace všech nebo některých prvků webových stránek, bez ohledu na použitý způsob nebo postup, je z bez předchozího písemného souhlasu společnosti ICPF zakázáno.

Jakékoli neoprávněné použití těchto stránek nebo jejích částí bude považováno za protiprávní jednání a stíháno v souladu s články L.335-2 a článků následující Zákona o duševním vlastnictví.

6. Omezení odpovědnosti.

Společnost ICPF nenese odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé na zařízení uživatele při vstupu k web  www.icpf.groupe-baret.com  vyplývající buď z používání zařízení nevyhovují požadavkům stanoveným v bodě 4 nebo z výskytu chyby (bug) nebo nekompatibility.

ICPF též nenese odpovědnost za nepřímé škody (například ztráta trhu nebo ztráta příležitosti), které vyplývají z používání těchto stránek www.icpf.groupe-baret.com.

Uživatelům jsou k dispozici interaktivní prostory (možnost klást otázky v záložce kontaktů). ICPF si vyhrazuje právo odstranit bez předchozího upozornění jakýkoliv obsah odeslaný v tomto prostoru, který by porušoval zákonné podmínky platné ve Francii, zejména ustanovení o ochraně osobních údajů. ICPF si rovněž vyhrazuje možnost volat v případě nutnosti uživatele k osobní a/nebo trestní odpovědnosti, a to zejména v případech vložení rasistických, urážlivých, hanlivých, nebo pornografických zpráv, bez ohledu na použité médium (text, fotografie ...).

 7. Správa osobních údajů.

Ve Francii jsou osobní údaje chráněny zejména zákonem n ° 78-87 ze dne 6. ledna 1978, zákonem č 2004-801 ze dne 6. srpna 2004, článek L. 226-13 trestního zákoníku a Evropskou směrnicí z 24. října 1995.

Při používání stránek  www.icpf.groupe-baret.com mohou být shromažďovány: URL odkazy, jejichž prostřednictvím přistupuje uživatel k webu  www.icpf.groupe-baret.com poskytovatel přístupu uživatele, IP adresa uživatele (Internet Protocol).

V každém případě ICPF shromažďuje osobní údaje o uživateli pouze v případě, že jsou třeba pro poskytnutí některé služby nabízené na stránkách  www.icpf.groupe-baret.com . Uživatel poskytuje tyto informace s plnou znalostí věci, a to zejména pokud je sám na stránky uvádí. Uživateli webu  www.icpf.groupe-baret.com je upřesněno, zda musí takové informace na stránky uvádět či nikoli.

V souladu s články 38 a články následujícími Zákona 78-17 ze dne 6. ledna 1978 o počítačové technice, souborech a svobodách, má každý uživatel právo na přístup, opravu a odmítnutí osobních údajů, které se ho týkají, a to prostřednictvím písemné a podepsané žádosti, doplněné kopií dokladu totožnosti a podpisem držitele a s uvedením adresy, na kterou by měla být zaslána odpověď.

Žádné osobní údaje uživatele webu  www.icpf.groupe-baret.com nejsou uveřejněny, měněny, předávány, postoupeny nebo prodány na jakémkoli nosiči třetí osobě bez vědomí uživatele. Pouze případné odkoupení společnosti ICPF a jejích práv by umožnilo předání těchto informací nabývajícímu kupci, který by měl dostát stejné povinnosti ukládat a spravovat data ve vztahu k uživateli stránek www.icpf.groupe-baret.com.

Webové stránky nejsou hlášeny u CNIL, protože neshromažďují osobní údaje.

Databáze jsou chráněny ustanoveními zákona ze dne 1. července 1998, a jeho prováděcí směrnicí 96/9 ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází.

8. Hypertextové odkazy a cookies.

Stránky  www.icpf.groupe-baret.com obsahují hypertextové odkazy na jiné stránky, které byly zřízeny s povolením ICPF. Společnost ICPF však nemá možnost zkontrolovat obsah takto navštívených stránek, a nenese za něj žádnou odpovědnost.

Navigace na stránky  www.icpf.groupe-baret.com může vyvolat instalaci cookies na počítači uživatele. Cookie je malý soubor, který neumožňuje identifikaci uživatele, ale který zaznamenává informace o navigaci počítače na určitém webu. Získané údaje jsou určeny k usnadnění následného prohlížení tohoto webu a umožní také provádět různá měření návštěvnosti stránek.

Odmítnutí instalace cookie může znemožnit přístup k některým službám. Nicméně uživatelé mohou následujícím postupem nastavit své počítače tak, aby odmítli používání cookies:

V Internet Exploreru: záložka nástroje (symbol ve tvaru ozubeného kolečka vpravo nahoře) / Možnosti Internetu. Kliknout na Soukromí a vybrat Blokovat všechny soubory cookie. Stisknout tlačítko OK.

V prohlížeči Firefox: v horní části okna prohlížeče kliknout na tlačítko Firefox, přejít na záložku Možnosti. Kliknout na kartu Osobní údaje.

Nastavení zachování pravidla: Použít vlastní nastavení pro historii. Nakonec odškrtnout vypnutí cookies.

V Safari: Kliknout v pravém horním rohu prohlížeče na ikonu nabídky (symbolizovaná ozubeným kolečkem). Zvolit Nastavení. Kliknout na tlačítko Zobrazit pokročilá nastavení. V sekci „Ochrana soukromí“, kliknout na tlačítko Nastavení obsahu. V sekci „Cookies“ lze zablokovat cookies.

V Chromu: Kliknout na v pravém horním rohu prohlížeče na ikonu nabídky (symbolizovaná třemi horizontálními čárami). Zvolit Nastavení. Kliknout na tlačítko Zobrazit pokročilá nastavení. V sekci „Ochrana soukromí“, kliknout na tlačítko Nastavení. V záložce „Ochrana osobních údajů“ lze zablokovat cookies.

9. Rozhodné právo a jurisdikce.

Všechny spory ohledně užívání stránek www.icpf.groupe-baret.com se řídí francouzským právem. Jurisdikce je ve výhradní pravomoci soudů v Paříži.

10. Hlavní dotčené zákony.

Zákon č 78-87 ze dne 6. ledna 1978, zejména ve znění zákona č 2004-801 ze dne 06. 8. 2004 o informatice, souborech a svobodách.

Zákon č 2004-575 ze dne 21. června 2004 o důvěře v digitální ekonomice.

11. Glosář.

Uživatel: účastník internetového připojení, který vstupuje na výše uvedené webové stránky.

Osobní informace: „Informace, které umožňují v jakékoliv formě, přímo nebo nepřímo, identifikaci osob, na které se vztahují“ (článek 4 zákona č 78-17 ze dne 6. ledna 1978).